Током АПРИЛА месеца узорковано је 67 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 36 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града и 30 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,78% неисправних узорака за град (претходни месец 0%) и сличан је проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6,45% и виши је у односу на претходни месец (0%.). У граду је 2,78% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB). (Структура: 100% AMB). У селима je 3,22% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), 3,22% због присуства Sulfitoredukujućih klostridija (SK) што је задовољавајући проценат неисправности град, као и структура, док је за села проценат неисправности гранично задовољавајући, али структура неисправности није.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 86,67% узорака, концентрација амонијака у 90%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 24,86 mg/l, а у селима 22,47 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,3 mg/l, а у селима 1,27 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 31,17 ºCоPt скале, а у селима 29,1 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду задовољавајућа, a у селима није, са аспекта препорука СЗО.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA APRIL 2022.  godine

Vodovod

Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki
broj

uzetih

uzoraka

neispravni uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 36 36 100 KMnO4, boja, NH3 36 1 2,78 *
sela 30 30 100 KMnO4, boja, NH3 31 2 6,45
Novi Kneže-

vac

grad 8 8 100 Boja 8 0 0
sela 19 19 100 Boja, NH3 19 0 0
Čoka grad 5 5 100 Boja 6 1 16,67
sela 28 28 100 Boja, KMnO4, As, >Rez. hlor 28 0 0
Senta grad 14 14 100 Boja, KMnO4 14 0 0
sela 6 6 100 Boja, mutnoća, Fe, Mn 6 0 0
Ada grad 8 8 100 KMnO4, boja, As, B 8 0 0
Sela-Mol 4 4 100 KMnO4, boja, As, B 4 0 0
sela 7 7 100 Boja, mutnoća, Fe, Mn 7 0 0
Kanjiža grad 6 6 100 Boja 6 0 0
sela 24 24 100 Boja, Fe 25 1 4
Ukupno: 195 195 100   198 5 2,52

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1

Kikinda sela bunari: 0

Kikinda grad mreža: 0

Kikinda sela mreža: AMB 1, Sulfitoredukujuće klostridije 1

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: 0

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: 0

Čoka grad bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 1

Čoka sela bunari:         0

Čoka grad mreža:        0

Čoka sela mreže:         0

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada selo Mol mreža: 0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: Sulfitoredukujuće Klostridije 1

Kanjiža sela mreža: 0