IZVEŠTAJ  02.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.09.2022.

29.523.425,36
   

Stanje prethodnog dana

29.624.758,80
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 120.625,00
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan: 02.09.2022. 122.625,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.09.2022.           29.523.425,36

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate 223.958,44
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:02.09.2022. 223.958,44

UKUPNO  OSTAJE:                    29.523.425,36

[/et_pbrow]