IZVEŠTAJ  04.10.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.10.2022.

28.229.894,72
   

Stanje prethodnog dana

28.076.037,72
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 151.857,00
Uplata participacije 2.000,00
Ukupne uplate:  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.10.2022.          28.229.894,72  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.10.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:04.10.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    28.229.894,72

[/et_pbrow]