Током AВГУСТА месеца узорковано је 87 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 56 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 56 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 1 узорку из села рађена је само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 14.28% неисправних узорака за град (претходни месец 7.32%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6.45% и нижи је у односу на претходни месец (9,09%.). У граду је 8.92% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), због присуства Pseudomonas aeruginosa (PA) 1.78%, а због присуства Streptococcus faecalis (SF) 3.57%. (Структура неисправности: 62.5% АМB, 25% SF и 12.5% PA). У селима је 3.23% узорака неисправно због присуства Streptococcus faecalis-a, (SF), а 3.22% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија. (Структура неисправности: 50% АМБ и 50% SF). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90,0%, концентрација амонијака у 90,0% узорака и у 3.33% је повећана концентзрација гвожђа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,65 mg/l, а у селима 23,52 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,29 mg/l, а у селима 1,34 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,05 ºCоPt скале, а у селима 28,83 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те исправност узорака у граду и селима није задовољавајућа, са аспекта препорука СЗО.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA AVG 2022.  godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

56

56

100

Boja, KMnO4, NH3

 

56

8

14,28

*

sela

30

30

100

Boja, KMnO4, NH3, Fe

 

31

2

6,45

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50,00

Boja

11

3

27,27

sela

19

19

100

Boja, Fe, NH3

19

0

0

Čoka

grad

5

5

100

Boja

5

2

40,00

sela

28

28

100

Boja, KMnO4

Mutnoća, Fe, NH3, mutnoća

28

9

32,14

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4

Mutnoća, Fe

14

0

0

sela

4

4

100

Boja,

Mutnoća, Fe

4

0

0

Ada

grad

8

8

100

 

Boja, KMnO4

 

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

Boja, KMnO4

 

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

6

5

83,33

Boja

6

0

0

sela

24

19

79,17

Boja, Fe

25

1

4

Ukupno:

213

203

95,30

 

218

25

11,47

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: Streptococcus faecalis 1, AMB 1                                   

Kikinda sela bunari: Streptococcus faecalis 1, AMB 1

Kikinda grad mreža: Ps. Aeruginosa 1, Streptococcus faecalis 1, AMB 4                            

Kikinda sela mreža: 0                                     

Novi Kneževac grad bunari:0                        

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: AMB 2, Klebsiella pneumoniae temotolerantna (AMB) 1(1)              

Novi Kneževac sela mreža:                            

Čoka grad bunari: AMB 1                                         

Čoka sela bunari:         AMB 4                                               

Čoka grad mreža:        AMB 1                                              

Čoka sela mreže:         AMB 5

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada selo Mol mreža:0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: Sulfitoredukujuće Klostridije 1