IZVEŠTAJ  06.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.09.2022.

28.679.588,34
   

Stanje prethodnog dana

29.528.010,36
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 161.190,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 06.09.2022. 161.190,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.09.2022.           28.679.588,34

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

1.009.612,02
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:06.09.2022. 1.009.612,02

UKUPNO  OSTAJE:                    28.679.588,34

[/et_pbrow]