IZVEŠTAJ  22.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.11.2022.

37.097.263,30
   

Stanje prethodnog dana

36.794.518,91
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

189.444,39
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  111.300,00 
Uplata participacije 2.000,00
Ukupne uplate: 302.744,39  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.11.2022.          37.097.263,30

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:22.11.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     37.097.263,30

[/et_pbrow]