Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кањижа – извeштaj зa мeсeц март 2019 гoдинe

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.Opština Kanjiža
Datum izdavanja rezultata: 14.03.2019.

Na 1 mernom mestu – Opština Kanjiža izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink i nikl). Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 na istom mernom mestu, a analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom mesec dana.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu Opština Kanjiža je u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 114.95 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 7.27.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum i nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije (Pb, Cd, Zn, Ni). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 8.61 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 44,0 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečna koncentracija je iznosila 10.29 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 14.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 10.39 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 20.0 µg/m3.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom 2 od 7 dana ili 28,57% bile na mernom mestu Opština Kanjiža iznad granica propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 14.0 do 74.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 34,4 µg/m3, i u propisanim granicama je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,57%, dok je DGO prekoračena u 4 od 7 ili u 57.14%.
Kvalitet vazduha u gradu je srednjeg kvaliteta, a osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati lagane respiratorne smetnje.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.