ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.Општина Нови Кнежевац, СГШ 46.0488 ИГД 20.0888

Датум издавања резултата: 15.05.2024.

 

            На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала за место Нови Кнежевац, шаљемо Вам извештај за месец април 2024. године са мишљењем.

На 1 мерном месту – Општина Нови Кнежевац извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних ањона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали (олово, кадмијум, цинк и никл). Током 7 дана, мерене су концентрације укупних суспендованих честица на истом мерном месту, а анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током месец дана.

Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту Општина Нови Кнежевац је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и износи 120.00 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.61.

Концентрације тешких метала (цинк, олово, кадмијум и никл) мерених методом аероседимента, биле су у складу са вредностима према стручних доктринама (Pb, Cd, Zn, Ni). Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

            Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила 6.0 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила 6,0 µg/m3.

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µg/m3). Просечно месечна концентрација је износила 10.0 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 10.0 µg/m3.

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно износила 2.89 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 8.0 µg/m3.

Концентрације укупних суспендованих честица-ТСП су током свих 7 дана биле на мерном месту Општина Нови Кнежевац у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретале су се од 27.0 до 118.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 53,7 µg/m3, и у прописаним границама је.

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током 1 од 7 дана или у 14.28% узорака биле на мерном месту Општина Нови Кнежевац изнад граница прописаних према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µg/m3), а кретале су се од 20.0 до 109,0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 42,0 µg/m3, и у прописаним границама је. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) ГГО је прекорачена у 3 од 7 узорака или у 42.85%, а ДГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%.

Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду је током овог месеца врло доброг квалитета, али је знатно лошији у односу на претходни месец. Изузетно осетљиве категорије људи као што су: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати незнататне респираторне или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе..

 

Предлог мера: Коришћење еколошких горива (гас, струја, ветар, сунце) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.