Током МАЈА месеца узорковано је 95 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 47 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 46 узорака из града, а у 48 узорака из села, а у 1 узорака из града је рађена само микробиолошка анализа.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 12.76% неисправних узорака за град (претходни месец 6.66%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 4.16% и нижи је у односу на претходни месец (9.37%.). У граду је 8.51% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 2.12% је неисправно због присуства Streptococcus faecalis (SF) и 2.12% због Pseudomonas aeruginose (PA) (Структура неисправности: 66.6% АМB, 16.66% SF, 16.66 PA). У селима је 4.16% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), (Структура неисправности: 100% АМB). Проценат исправности за град је повећан а структура неисправности није задовољавајућа, док је у селима проценат исправности задовољавајући као и структура неисправности.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да је 97.82% узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) неисправно је било 56,52%, због повећане боје 95.65%, амонијака у 56.52%% узорака и повећане концентрације резидуалног хлора у 19.56% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 89.58%, коцентрација амонијака је повећана у 91.66% узорака. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 17.71 mg/l, а у селима 23.24 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1.33 mg/l, а у селима 1.3 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 22.83 ºCоPt скале, а у селима 27.08 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале). Током овом месеца вршена је ванредна хлоринација хлор диоксидом у оквиру припреме водоводне мреже за пријем пречишћене воде из фабрике воде.

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду незадовољавајућа, а у селима је задовољавајућа са аспекта препорука СЗО.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  MAJ  2024.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

46

45

97,82

KMnO4, boja, NH3, rezid.hlor

47

6

12,76

*

sela

48

48

100

KMnO4, boja, NH3

48

2

4,16

Novi Kneže-

vac

grad

11

10

90,9

Boja, As

11

0

0

sela

19

19

100

Boja, As, NH3

21

2

9,52

Čoka

grad

5

5

100

Boja

5

0

0

sela

28

25

89,28

KMnO4, boja, NH3, rezid.hlor

28

0

0

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, mutnoća, Fe

14

1

7,14

sela

8

8

100

Boja, Fe, Mn

8

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

KMnO4, boja

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

6

5

83,33

Boja

6

0

0

sela

23

17

73,91

Boja, Fe

23

0

0

Ukupno:

227

215

94,71

 

230

11

4,78

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla (Citrobacter freundii term.) 1 (1)                       

Kikinda sela bunari: AMB 1  

Kikinda grad mreža: AMB 3, Pseudomonas aeruginosa (AMB) 1(1)                                               

Kikinda sela mreža: AMB 1                                      

Novi Kneževac grad bunari: 0                                   

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: Pseudomonas aeruginosa 1, Sulfitoredukujuće klostridije 1                 

Čoka grad bunari: 0                                       

Čoka sela bunari:         0                                              

Čoka grad mreža:        0                                            

Čoka sela mreže:         0

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: AMB 1

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada selo Mol mreža:0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0