ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЈКП Чока СГШ: 45,9395 ИГД: 20,1428

Датум издавања резултата: 15.05.2024.

 

На основу Уговора о испитивању ваздуха –за место Чока, шаљемо Вам извештај за месец април 2024. године са мишљењем.

На 1. мерном месту – ЈКП Чока извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних анјона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина, анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида.

Концентрација укупних таложних материја мерена на мерном месту ЈКП Чока је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и износи 178.02 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.43.

Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 6,0 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која јетакође износила мање од 6,0 µg/m3.

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µг/м3). Просечно месечна концентрација је износила 10.03 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 11.0 µg/m3.

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно je износила 3.43 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 9.0 µg/m3.

Квалитет ваздуха у граду је углавном задовољавајућег квалитета у односу на анализиране параметре (током овог месеца се не раде суспендоване честице).

Предлог мера: Смањити емисују честица, коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.