Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Нови Кнежевац – извeштaj зa мeсeц АВГУСТ 2019 гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

 
PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.Opština Novi Kneževac

Datum izdavanja rezultata: 12.09.2019.

 

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala za mesto Novi Kneževac, šaljemo Vam izveštaj za mesec avg 2019. godine sa mišljenjem.

 Na 1 mernom mestu – Opština Novi Kneževac izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink i nikl). Tokom 7 dana, merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica na istom mernom mestu, a analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom mesec dana.

 Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu Opština Novi Kneževac je u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 166.96 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 7.27.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum i nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije (Pb, Cd, Zn, Ni). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.0 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 1,0 µg/m3.

 Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečna koncentracija je iznosila 10.0 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 10.0 µg/m3.

 Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 1.16 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 4.0 µg/m3.

 Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu Opština Novi Kneževac u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 13.0 do 25.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 29,0 µg/m3, i u propisanim granicama je.

Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta, a tek jako osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati lagane respiratorne smetnje.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.