Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Сента – извeштaj зa мeсeц април 2019 гoдинe

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.MZ Kertek

2.Bolnica

Datum izdavanja rezultata: 15.05.2019.

Na 2 merna mesta – MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, a tokom 1 dana selen. Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 na mernom mestu MZ Kertek. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom svih dana u mesecu.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek i Bolnica u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 349,67 mg/m2/dan za MZ Kertek, a za Bolnicu 320.1 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je smanjena pH vrednost padavina na mernom mestu MZ Kertek koja iznosi 5.99, dok je na mernom mestu Bolnica normalna i iznosi 6.47.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta (Pb, Cd), a koncentracije cinka (Zn) u skladu sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 3.17 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija bila u granicama MDK i iznosila je 14,0 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 10.53 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 14.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 2,87 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 10.0 µg/m3.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom 1 od 7 dana ili u 14,29% bile na mernom mestu MZ Kertek iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 65.0 do 128.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 89.4 µg/m3, i u propisanim granica je. Tokom ovog meseca prosečna koncentracija je nešto viša u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom 3 od 7 dana ili 42,86% bile na mernom mestu MZ Kertek iznad granica propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 31.0 do 72.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 48,86 µg/m3, i u propisanim granicama je i niža je u odnosu na prethodni mesec. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 6 od 7 uzorka ili u 85,71%, a DGO je prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 4 od 7 dana ili u 57,14% na mernom mestu MZ Kertek bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 58.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 31,9 µg/m3 što je iznad granicama za GV i TV).

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je tokom ovog meseca nezadovoljavajućeg kvaliteta ali bolji u odnosu na prethodni mesec najpre zbog prekoračenja koncentracije PM2.5, PM10 i TSP. Osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje,

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.