Током JУНA месеца узорковано је 71 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 37 узорака из града и 30 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град (претходни месец 13,56%) и нижи је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 18,75% и знатно је виши у односу на претходни месец (0%.). У граду су сви узорци дакле, микробиолошки исправни. У селима је 12.5% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (AMB), a због присуства Streptococcus faecalis-a, (SF) 6.25%.(Структура неисправности: 66.6% АМB, 33.3% SF). Проценат исправности за град је оптималан, док за села проценат неисправности и структура неисправности није задовољавајући. Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 83,33% узорака, концентрација амонијака у 90,0%, концентрација гвожђа у 6,67% и мутноћа у 3.33%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,44 mg/l, а у селима 22,68 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,32 mg/l, а у селима 1,29 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 32,43 ºCоPt скале, а у селима 29,0 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду задовољавајућа, a у селима није, са аспекта препорука СЗО.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JUNA 2022. godine

Vodovod

Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki
broj

uzetih

uzoraka

neispravni uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 37 37 100 Boja, KMnO4, NH3 39 0 0 *
sela 30 30 100 Boja, KMnO4, NH3, Fe, mutnoća 32 6 18,75
Novi Kneže-

vac

grad 8 1 12,5 Boja 8 0 0
sela 19 12 63,16 Boja, Fe, NH3 19 3 15,79
Čoka grad 5 5 100 Boja 5 0 0
sela 28 26 92,86 Boja, NH3 28 0 0
Senta grad 14 14 100 Boja, KMnO4 14 0 0
sela 6 5 83,33 Boja, Fe, Mn 6 0 0
Ada grad 8 8 100 Boja, KMnO4 8 0 0
Sela-Mol 4 4 100 Boja, KMnO4 4 0 0
sela 7 7 100 Boja, mutnoća, Fe, Mn 7 0 0
Kanjiža grad 6 5 8,33 Boja 6 0 0
sela 24 22 91,67 Boja 24 0 0
Ukupno: 196 176 89,79   200 9 4,5

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 1, Streptococcus faecalis (AMB) 2(1)

Kikinda grad mreža: 0

Kikinda sela mreža: AMB 3

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: 0

Novi Kneževac grad mreža: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3

Čoka grad bunari: 0

Čoka sela bunari:         0

Čoka grad mreža:        0

Čoka sela mreže:         0

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada selo Mol mreža: 0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0