Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 64 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 34 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 33 uzoraka iz grada i 30 uzorku iz sela.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2.94% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 9.09%) i značajno je niži u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 3,33% i takođe je niži u odnosu na prethodni mesec (6,45 %.). U gradu je 2,94% neispravnih uzoraka, neispravno zbog Steptococcus faecalis-a (SF)-1 uzorak (Struktura: 100% SF). U selima je 3,33% uzoraka bilo neispravno zbog Steptococcus faecalis-a (SF)-1 uzorak (Struktura: 100% SF) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti grad i za sela, ali nije i struktura neispravnosti.

Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90%, koncentracija amonijaka u 60% uzoraka i koncentracija gvožđa u 10%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,04 mg/l, a u selima 23,06 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,08 mg/l, a u selima 1,12 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,79 ºCoPt skale, a u selima 30 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te  je ispravnost uzoraka u gradu i u selima zadovoljavajuća, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC DECEMBAR  2020.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

33

33

100

Boja, KMnO4, NH3

34

1

2,94

*

sela

30

30

100

Boja, KMnO4, NH3, Fe

30

1

3,33

Novi Kneže-

vac

grad

8

3

37,5

As

8

0

0

sela

22

3

13,63

As

19

0

0

Čoka

grad

5

0

0

/

5

0

0

sela

28

23

82,14

Boja, NH3

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4

14

0

0

sela

6

5

83,33

Fe, Mn, Rez. hlor

6

0

0

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

Boja, KMnO4

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

/

4

0

0

sela

19

1

0

Fe

19

0

0

Ukupno:

188

131

69,68

 

186

3

1,61

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: Streptococcus faecalis 1                                                 

Kikinda sela bunari: 0

Kikinda grad mreža: 0                                               

Kikinda sela mreža: Streptococcus faecalis 1                                    

Novi Kneževac grad bunari: 0                                   

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: 0                         

Čoka grad bunari:0                                        

Čoka sela bunari:         0                                             

Čoka grad mreža:        0                                            

Čoka sela mreže:         Sulfitoredukujuće Klostridije 1

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari:0

Ada selo Mol bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada selo Mol mreža:0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0