IZVEŠTAJ  20.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.07.2022.

32.995.522,29
   

Stanje prethodnog dana

30.285.737,84
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 17.170,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 20.07.2022. 17.170,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.07.2022.           32.995.522,29

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

307.385,55
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 20.07.2022. 307.385,55

UKUPNO  OSTAJE:                    32.995.522,29

[/et_pbrow]