Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц ЈАНУАР 2022 гoдинe

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда СГШ: 45,8337 ИГД: 20,4728

2.Микронасеље: ОШ Жарко Зрењанин (гасови) СГШ: 45,8205 ИГД: 20,4545 и Бунар И (аероседимент, суспендоване честице) СГШ: 45,8187 ИГД: 20,4456

3.СРЦ Језеро Кикинда- СГШ: 45,8382 ИГД: 20,4641

4.Наково, Крајишка 6 СГШ: 45,8740 ИГД: 20,4618

5.Банатско Велико Село, Десанке Максимовић 107 СГШ: 45,8312 ИГД: 20,6105

6.Нови Козарци, двориште Амбуланте СГШ: 45,7785 ИГД: 20,6118

7.Руско Село, двориште МЗ СГШ: 45,7563 ИГД: 20,5732

8.Банатска Топола, двориште МЗ СГШ: 45,6713 ИГД: 20,4641

9.Башаид, двориште Амбуланте СГШ: 45,6435 ИГД: 20,4161

10.Иђош, двориште МЗ СГШ: 45,8243 ИГД: 20,3115

11.Сајан, двориште Етно куће Велика 118 СГШ: 45,8438 ИГД: 20,2733

12.Мокрин, двориште МЗ СГШ: 45,9346 ИГД: 20,4093

 

Датум издавања резултата: 14.02.2022.

 

            Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јануар 2022. године са мишљењем.

На 3 мерна места у Кикинди и на 9 мерних места у селима извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µm (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µm (ПМ2.5)

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 103,95 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 112.36 mg/m2/дан на мерном месту СЦ Језеро. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација је била 235,48 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 6.74, ЗЗЈЗ 6.73, а на мерном месту Микронасеље износи 6.7. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ су биле у границама прописаним Уредбом, а кретале су се од 99.28 mg/m2/дан на мерном месту у Сајану до 157.32 mg/m2/дан на мерном месту у Башаиду. (Табела бр.1). Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је нормална pH вредност падавина у свим селима. (табела бр.1)

 

Табела бр. 1

 

Рб

Мерно Место

Измерена вредност УТМ (mg/m2/дан)

МДК за УТМ (mg/m2/дан)

pH

1

ЗЗЈЗ

244.76

450

6.63

2

Микронасеље

235.48

450

6.6

3

СЦ Језеро

211.09

450

6.54

4

Наково

101.01

450

6.52

5

Б.В.Село

108.65

450

6.4

6

Н.Козарци

112.64

450

6.5

7

Р.Село

102.48

450

6.41

8

Б.Топола

130.35

450

6.97

9

Башаид

157.32

450

6.83

10

Иђош

106.72

450

6.47

11

Сајан

99.28

450

6.48

12

Мокрин

139.24

450

6.57

 

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/m3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама –10,39 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која износи 25,0 µg/m3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 7,9 µg/m3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација била 24,0 µg/m3 што је у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– од 10,39 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10,19 µg/m3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 14,0 µg/m3, а на мерном месту Микронасеље 12,0 µg/m3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида (NO2) су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 3,29 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 13.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретала се од 27,0 до 109.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 67,0 µg/m3).

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 1 од 7 дана или у 14.28% на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 50 µg/m3), а кретала се од 14,0 до 62.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 37,7 µg/m3 што је у границама за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 1 од 7 дана или у 14.28% концентрација је била изнад граница прописаних Уредбом (ГВ је 50 µg/m3) и кретала се од од 14.0 до 54.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 34,4 µg/m3 што у граница за ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57.14%, а ДГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 4 од 7 или у 57,14%, а ДГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%.

Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ је у 3 од 5 узорака или у 60%, била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µg/m3, ТВ 25 µg/m3), а кретала се од 14 до 40 µg/m3 (просечна месечна концентрација је 28,4 µg/m3 што је изнад граница за ГВ и ТВ).

            Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду Кикинда је током овог месеца средњег квалитета у односу на анализиране параметре, а осетљиве категорије људи: деца, хронични опструктивни болесници, као и кардиоваскуларни болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Коришћење еколошких горива (гас, струја, ветар, сунце) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.