Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц ФЕБРУАР 2022 гoдинe

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЗЗЈЗ Кикинда СГШ: 45,8337 ИГД: 20,4728

2.Микронасеље: ОШ Жарко Зрењанин (гасови) СГШ: 45,8205 ИГД: 20,4545 и Бунар I (аероседимент, суспендоване честице) СГШ: 45,8187 ИГД: 20,4456

3.СРЦ Језеро Кикинда- СГШ: 45,8382 ИГД: 20,4641

 

Датум издавања резултата: 15.03.2022.

 

            Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2022. године са мишљењем.

На 3 мерна места у Кикинди извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 121,69mg/m2/дан на мерном месту Микронасеље до 137,34 mg/m2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ, док је у Језеру била 127,6 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 6.54 и ЗЗЈЗ 6.69, а на мерном месту Микронасеље износи 6.65.

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе,а у једном узорку-ЗЗЈЗ анализирани су и хром, манган, селен, арсен и гвожђе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама –7,29 µg/м3, као и максимална просечна дневна концентрација која такође износи 17,0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 7.29 µg/м3 што је у прописаним границама, као и максимално измерена просечна дневна концентрација која је била 21.0 µg/м3 што је у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10,04 µg/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10,04 µg/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је мање 11,0 µg/м3, а на мерном месту Микронасеље 11.0 µg/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида (NO2) су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 2,14 µg/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µg/м3, а ТВ је 85 µg/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 14.0 µg/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Концентрација укупних суспендованих честица је током 1 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (МДК од 120 µg/м3), а кретала се од 43,0 до 241.0 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 96,1 µg/м3  и у прописаним границама је).

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 3 од 7 дана или у 42.86% узорака на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 50 µg/м3, а кретала се од 27,0 до 149.0 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 59,3 µg/м3 што је изнад граница за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у границама прописаних Уредбом (ГВ је 50 µg/м3) и кретала се од 16.0 до 39.0 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 26,7 µg/м3 што је у граница за ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/м3 Горња ГГО 35 µg/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%, док је ДГО је прекорачена у свим узорцима или у 100%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 2 узорка или у 28,58%, док је ДГО прекорачена у 4 од 7 узорака или 57,14%.

Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ је у 3 од 5 узорака била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µg/м3, ТВ 25 µg/м3), а кретала се од 25.0 до 81,0 µg/м3 (просечна месечна концентрација је 38,6 µg/м3 што је изнад граница за ГВ и ТВ).

            Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду Кикинда је лошијег квалитета у односу на претходни месец, а осетљиве категорије људи као што су: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати блаже респираторне или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Коришћење еколошких горива (гас, струја, ветар, сунце) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.

 

Напомена: Високе вредности честица (ТСП, ПМ10 и ПМ2.5) на мерном ЗЗЈЗ, највероватније су последица грађевинских радова у близини мерног места.